www.ict-hier.nl www.ict-hier.nl


Onze algemene voorwaarden


 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ict-hier hierna te noemen Verkoper, en Koper.
 • 1.2 De voorwaarden worden geacht door Koper te worden/zijn aanvaard, tenzij in aanbieding of op de factuur blijkt, dat daarvan met wederzijds goedvinden is afgeweken Als dan worden/zijn zowel de algemene als de daarvan afwijkende voorwaarden onderwerp van de aanvaarding.

2 TOTSTANDKOMING VAN AANBIEDING EN OVEREENKOMST.

 • 2.1 Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij daarin anders is bepaald.
 • 2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal verkoper dit schriftelijk aan koper bekend maken.
 • 2.3 Aanvaardt koper vervolgens een afwijkende aanbieding, dan worden de algemene voorwaarden eveneens geacht te zijn aanvaard.
 • 2.4 Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.
 • 2.5 Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 • 2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 2.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3 ANNULERING VAN OF WIJZIGINGEN IN EEN TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST.

 • 3.1 Feitelijkheden die aan de zijde van de verkoper leiden tot overmacht, tot gevolg hebben dat verkoper niet geheel in overeenstemming met zijn aanbieding kan leveren, geven verkoper het recht een overeenkomst te ontbinden dan wel daarin de noodzakelijk geworden wijzigingen aan te brengen. Verkoper meldt deze omstandigheden schriftelijk aan koper.
 • 3.2 Als de koper op grond van bedoelde feitelijkheden een overeenkomst wenst te ontbinden of daarin veranderingen wil aanbrengen, komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, en/of is koper aan verkoper verschuldigd 10% van de netto factuurwaarde wegens schade door winstderving.
 • 3.3 Hoe ook de omstandigheden zullen zijn ontstaan, koper kan daaraan geen recht tot enige schadevergoeding ontlenen.

4 LEVERING

 • 4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats/winkel/magazijn van verkoper.
 • 4.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 • 4.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat verkoper hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 • 4.4 Komen verkoper en koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij verkoper bij het sluiten van de overeenkomst aan koper de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 • 4.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 • 4.6 Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 • 4.7 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

5 LEVERTIJD.

 • 5.1 Een overeengekomen levertijd kan zowel door koper als door verkoper, niet als een fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering naar de mening van koper, dient hij verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Geeft koper geen gelegenheid tot latere levering en verlangt hij annulering van de order, dan dient koper in zijn ingebrekestelling duidelijk te motiveren waarom de leverdatum toch de fatale datum moet zijn.
 • 5.2 Wijzigt koper na bestelling een order, dan houdt verkoper zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen levertijd, maar is daaraan niet meer gebonden.

6 PLAATS VAN LEVERING; LEVERING VAN BESTELDE GOEDEREN; IN BEWAARNEMING VAN GEKOCHTE GOEDEREN.

 • 6.1 Levering geschiedt zoals afgesproken bij overeenkomst. Al dan niet franco, zoals blijkt in aanbieding of op factuur.
 • 6.2 Goederen reizen voor risico van koper. Zijn eventuele aanspraak op een vervoerder is niet overdraagbaar op verkoper.
 • 6.3 Op verzoek van koper neemt en houdt verkoper door hem gekochte goederen in bewaring, echter voor risico van koper. Toezending van de factuur geldt als bewijs van levering en opslag. De factuur dient normaal te worden voldaan, ook al maakt koper nog geen gebruik van die goederen.

7 GARANTIE, REPARATIES.

 • 7.1 Verkoper geeft 3 maanden garantie voor gebreken aan hardware en/of randapparatuur zelf, tenzij anders op de factuur is vermeld.
 • 7.2 Voor software gelden de voorwaarden en (garantie)bepalingen van fabrikanten en/of leveranciers.
 • 7.3 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van koper.
 • 7.4 Aanspraak vervalt als goederen niet in overeenstemming met de gebruiks- en bedieningsvoorschriften blijken te zijn gebruikt en/of bediend.
 • 7.5 Die aanspraak vervalt ook als koper reparaties laat verrichten of veranderingen laat aanbrengen anders dan door verkoper.
 • 7.6 Voor inmiddels op, met name vaste, datadragers geinstalleerde programma's en opgeslagen data neemt verkoper geen verantwoording. Koper dient een 'back-up' te maken alvorens hardware ter reparatie aan te bieden.
 • 7.7 Voor schade of enig nadeel, ontstaan volgens art. 7.4, 7.5, 7.6 aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid.
 • 7.8 Verkoper behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren. Het installeren van programma's en het overnemen van data op vervangen datadragers behoort niet tot de vervanging.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 • 8.1 Goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper de uit een overeenkomst voortvloeiende vordering heeft voldaan, kosten voor nakoming buiten en in rechte daaronder begrepen.
 • 8.2 Ook goederen die zich inmiddels op grond van garantie of anderszins ter reparatie bij verkoper bevinden, vallen onder de werking van art. 8.1.
 • 8.3 Onder dit voorbehoud geleverde goederen kan koper voor normale bedrijfsdoeleinden gebruiken dan wel aan derden doorleveren. Voor goederen die op het moment van doorlevering nog niet waren betaald, codeert koper per dat moment de vordering op zijn afnemer aan verkoper. Verkoper mag, als hem dat noodzakelijk voorkomt, de vordering rechtstreeks bij die afnemer opeisen.
 • 8.4 In geval van beslaglegging op die of op een deel van die goederen, van onder curatelenstelling van, van surséance van betaling voor, van faillissement van zijn bedrijf en/of koper persoonlijk, verkoop of liquidatie van het bedrijf door koper, al verkoper bevoegd zijn nog af te leveren goederen onder zich te houden tot algehele voldoening van zijn vordering(en) door of namens koper. Alsook de overeenkomst voor die goederen te ontbinden, door schriftelijke mededeling aan koper.
 • 8.5 Ontstaat een toestand als genoemd in art. 8.4, dan machtigt koper verkoper reeds nu voor alsdan om, zonder dat daarvoor enig rechtelijk bevel vereist zal zijn, die goederen bij hem of daar waar zij zich bevinden, weg te halen. Koper zal verkoper ongehinderd toegang (doen)verlenen.
 • 8.6 Het is verkoper verboden een pand- of enig ander recht op bedoelde goederen of vordering te vestigen.

9.0 RECLAMES.

 • 9.1 Koper dient bij aflevering de verpakking van de geleverde goederen direct op beschadiging te controleren.
 • 9.2 De goederen zelf kort na aflevering te controleren op de juistheid daarvan, de goede werking daaronder begrepen.
 • 9.3 Bij aanvaarding van een beschadigde verpakking aanvaardt koper ook de daarin verpakte goederen.
 • 9.4 Te weinig, te veel of niet bestelde ontvangen goederen en zichtbare gebreken dient koper binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden, onder bijvoeging van de paklijst.
 • 9.5 Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld zodra zij zijn gecontroleerd. Reclames, die na 30 dagen na de datum van aflevering worden ingediend worden niet geaccepteerd. Tenzij die termijn te kort blijkt te zijn geweest om gebreken te kunnen constateren.

10 PRIJSVERHOGINGEN, RECHTEN, HEFFINGEN.

 • 10.1 Verkoper behoudt zich het recht voor prijsverhogingen, rechten en heffingen door te berekenen, die na acceptatie van een order van koper aan verkoper worden opgelegd. Koper kan alleen dan een order annuleren als de verhoging 5% of meer van de netto factuurwaarde van de bestelde goederen bedraagt.

11 BETALING.

 • 11.1 Indien niet anders is vermeld in aanbieding of op factuur, is de betalingswijze contant, rembours of telefonisch vooruit. Indien anders vermeld is de betalingstermijn 8 dagen.
 • 11.2 Bij te late betaling is koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, met een minimum van 1% per maand of gedeelte daarvan.
 • 11.3 Betalingen worden geacht te zijn gedaan op de oudste openstaande factuur, ook al vermeldt koper (een) ander(e) factuurnummer(s). Indien verschuldigde rente en/of kosten niet tegelijk mede zijn betaald, wordt/worden deze, alsmede de omzetbelasting, eerst in mindering gebracht. Verkoper bericht koper schriftelijk welk gedeelte van het factuurbedrag aldus onbetaald is gebleven. Een onbetaald gebleven bedrag blijft rentedragend, zoals omschreven in art 11.2.
 • 11.4 Koper kan een betaling niet opschorten of weigeren omdat verkoper garantieverplichtingen ten aanzien van de niet of nog niet geheel geleverde goederen en/of diensten is nagekomen.

12 INCASSO EN KOSTEN.

 • 12.1 Blijft koper ondanks herhaalde aanmaning in gebreke, dan zal verkoper zijn vordering(en) op koper doen incasseren, zonodig langs gerechtelijke weg. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van de koper.
 • 12.2 Alle aan incasso verbonden kosten, zowel buiten als in rechte komen voor rekening van koper.

13 AANSPRAKELIJKHEID.

 • 13.1 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij opzet of grove schuld van medewerkers van verkoper aantoonbaar is. In dat geval dient koper tevens zijn geleden schade, zonodig door expertise, schriftelijk aan te tonen. De wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

14 TOEPASSELIJK RECHT.

 • 14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15 OVERIGE BEPALINGEN.

 • 15.1 In gevallen waarin de voorwaarden niet zouden voorzien beslist de Directie van verkoper, naar redelijkheid en billijkheid.
www.ict-hier.nl | TooConnect - Eizo monitoren www.ict-hier.nl | TooConnect - nod32 - antivirus www.ict-hier.nl | TooConnect - Acer : Laptops & Computers www.ict-hier.nl | TooConnect - Toshiba : Laptops www.ict-hier.nl - lenovo - laptops www.ict-hier.nl - linksys www.ict-hier.nl - sonicwall www.ict-hier.nl - tranzeo - wifi www.ict-hier.nl - senao - wifi www.ict-hier.nl | TooConnect - HP : Computers & Printers www.ict-hier.nl | TooConnect - BabyMouse & BabyBoard www.ict-hier.nl | TooConnect - Freecom www.ict-hier.nl | TooConnect - APC www.ict-hier.nl | TooConnect - IBM www.ict-hier.nl | TooConnect - Brother www.ict-hier.nl | TooConnect - snelstart - boekhouding